Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  • Štěpánka Strejcová
  • IČ: 01887653
  • DIČ: CZ7861162067
  • se sídlem: Znojemská 1585/12, 323 00, Plzeň - Severní Předměstí                
  • kontaktní údaje: Rosalie - květiny, se sídlem nám. T. G. Masaryka 26, 301 00, Plzeň - Vnitřní město
  • email: rosalie-kvetiny@email.cz
  • telefon: +420777244727
  • www.rosalie-kvetiny.online, www. rosalie-kvetiny.cz

(dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.rosalie-kvetiny.online nebo www.rosalie-kvetiny.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

2. REGISTRACE

 

Prodávající prohlašuje, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu rosalie-kvetiny.online nebo rosalie-kvetiny.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením o registraci souhlasí kupující se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu rosalie-kvetiny.online a rosalie-kvetiny.cz v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do týdne a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 900 kB. Službu zasílání novinek e-mailem může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: rosalie-kvetiny@email.cz.

 

3. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: 

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavřením Kupní smlouvy nedojde.

 

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem.

Pokud provede kupující storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

 

5. ZÁMĚNA KVĚTIN

 

Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25% oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

V případě nutné záměny vyšší než 25% prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

 

6. DOPRAVA A PLATBA

 

OSOBNÍ ODBĚR

Objednávku při osobním odběru je možné vyzvednout nejdříve 2 hodiny po potvrzení objednávky. Kupující vždy vyčká na potvrzení objednávky. Objednávku lze vyzvednout v pracovní době PO - PÁ: 9:00 - 16:00 hodin na adrese nám. T. G. Masaryka 26, Plzeň nebo mimo pracovní dobu vždy po dohodě.

 

DORUČENÍ PO PLZNI A OKOLÍ

Doručování zásilky provádí buď prodávající nebo přepravní společnost. Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává prodávající dopravci na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších potřebných údajů, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymínil, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat, je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů přepravce.

Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

 

Poplatek za doručení po Plzni činí 99 nebo 149 Kč, po okolí je účtován poplatek 99 nebo 199 Kč. Bližší informace v menu Doručení a platba

 

Způsoby úhrady:

 

PLATBA NA ÚČET

při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet vedený u UniCredit Bank č. 1387423802/2700 či po zaslání printscreenu obrazovky na e-mail rosalie-kvetiny@email.cz

 

PLATBA HOTOVĚ 

kupující zaplatí hotově nebo platební kartou na provozovně nám. T. G. Masaryka 26, Plzeň předem nebo při osobním odběru

 

7. ZÁRUKA A REKLAMACE

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonním číslo nebo e-mailu uvedeném na webových stránkách a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Reklamace přijímáme nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

 

8. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené v e-mailu nebo v jeho přílohách jsou důvěrné a jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Nejste-li označeným adresátem, není povoleno tento e-mail užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. V takovém případě e-mail a jeho kopie odinstalujte z Vašeho systému. Odesílatel e-mailu resp. internetový obchod rosalie-kvetiny.cz nebo rosalie-kvetiny.online (dále jen "Internetový obchod") neodpovídá za jakoukoliv škodu, vadu nebo jakoukoliv jinou majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou zejména, nikoliv však výlučně modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si internetový obchod následující práva

1. Jakákoliv smlouva nebo její dodatek je uzavřen pouze a výlučně za kumulativního splnění následujících podmínek:

a) Byla dosažena domluva o všech náležitostech smlouvy (vyloučeno je zejména uzavření jakékoliv smlouvy bez ujednání všech náležitostí s přihlédnutím k následnému chování stran).

b) Smlouva musí být uzavřena výlučně v písemné formě.

c) Smlouva musí být podepsána oprávněnými osobami ze strany internetového obchodu.

2. Internetový obchod při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za internetový obchod odsouhlasena nebo schválena příslušnými zaměstnanci, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednávají jednotlivé obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby internetového obchodu navržené znění smlouvy neodsouhlasí a internetový obchod v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy.

3. Internetový obchod si výslovně vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to i bez spravedlivého důvodu.

4. Odesílatel e-mailu tímto informuje, že není oprávněn uzavírat za internetový obchod žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen internetový obchod a takové pověření nebo zmocnění byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy.

5. V případě, že obchodní jednání obsahuje nabídku a pokud je odesílatel tohoto e-mailu na základě výše uvedeného oprávněn za internetový obchod uzavřít smlouvu, je adresát nabídky oprávněn nabídku bezodkladně přijmout. Odesílatel e-mailu (nabídky) však vylučuje příjetí nabídky ze strany adresáta (příjemce nabídky) s dodatkem či odchylkou. Výslovně je za internetový obchod vyloučena odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky. Internetový obchod si dále vyhrazuje právo, že nabídka ze strany internetového obchodu může být i ve lhůtě určené pro její přijetí.

6. Internetový obchod ve všech smluvních ujednání na sebe nepřebírá riziko změny okolností.

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení